विशेषण :- Adjective

The word that gives us more information about a noun is Known as an Adjective.

नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात.

उदाहरणे :- गोड, हुशार , गुणी, काळा, मस्तीखोर, अभ्यासू .

खालील वाक्यातील विशेषण शोधा आणि लिहा .

१) हे आमचे नवीन घर आहे .          –    उत्तर :- नवीन

२) गुलाब जामून गोड आहे.            –    उत्तर :-  गोड

३) मीना हुशार आहे.                     –    उत्तर :-  हुशार

४) रमेश सुंदर चित्र काढतो .          –    उत्तर :-  सुंदर

५) बाग खूप मोठी आहे.                 –   उत्तर :-  मोठी

६) चेंडूचा रंग लाल आहे.               –    उत्तर :-  लाल

७) गोलू घरात खूप मस्ती करतो .    –    उत्तर :-  मस्ती

सर्वनाम :- Pronoun

नामा ऐव जी दुसरा शब्द वापरतात त्याला सर्वनाम असे म्हणतात.

उदाहरणे :- तू, तुम्ही , आम्ही , तो, ती, ते, आपण, हे, मला, माझे, त्यांचेइत्यादी .

१) त्यांचेनवीनपुस्तकआहे .                  – उत्तर :- त्यांचे

२) तेमस्तीकरतआहेत .                       – उत्तर :-  ते

३) तीहुशारआहे.                                – उत्तर :-  ती

४) तोसुंदरचित्रकाढतो .                       – उत्तर :-  तो

५) तूकायकरतआहेस ?                      – उत्तर :-  तू

६) आम्ही गोव्याला जात आहोत          – उत्तर :-  आम्ही

७) तुम्ही खूप छान भाषण करता  .      –  उत्तर :-  तुम्ही

८) माझे घर खूप सुंदर आहे               –  उत्तर :- माझे

९) आपण अभ्यास करूया                –  उत्तर :- आपण

१०) त्यांचे काय काम आहे ?              –   उत्तर :-  त्यांचे

एकवचन (SINGULAR) आणि अनेकवचन (PLURAL)

जेव्हा एखाद्या शब्दामधून एकाच व्यक्ती, वस्तूचा बोध होतो त्याला एकवचन असे म्हणतात .

उदाहरणे :- मुलगा, मुलगी, किल्ला, दिवा ,चित्र, संत्री  इत्यादी .

जेव्हा एखाद्या शब्दामधून दोन किंवा अधिक व्यक्ती, वस्तूचा बोध होतो त्याला अनेकवचन असे म्हणतात .

उदाहरणे :-   मुले, मुली, किल्ले, फुगे, संत्रे , दिवे इत्यादी .

खालील वाक्यातील एकवचन आणि अनेकवचन शोधा आणि लिहा .

) त्यांनी  भाज्या आणल्या .                       उत्तर :- भाज्या ( अनेकवचन)  

लाडू खा  .                                        उत्तर :-  लाडू ( एकवचन)  

) रमेशकडे खूप पुस्तके आहेत .              उत्तर :-  पुस्तके (अनेकवचन

) देवासमोर एक दिवा लाव  .                  उत्तर :-  दिवा ( एकवचन

) टोपल्या बाजूला ठेव.                           उत्तर :-  टोपल्या ( अनेकवचन

) आमच्या घरात दोन कुत्रे आहेत.            उत्तर :-  कुत्रे ( अनेकवचन)

खालील शब्दांचे वचन बदला.

) मिरची :- मिरच्या       

) सासू :- सासवा      

) लिंबू :- लिंबे               

) माणूस :- माणसे         

) पाखरू :- पाखरे       

) बी :- बिया 

) फुगा :- फुगे               

वाट :-  वाटा           

) स्त्री :- स्त्रिया             

१०भाकरी :- भाकऱ्या      

११) दार :- दारे             

१२) आंबा :-  आंबे

क्रियापद :- (VERB)

वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्याऱ्या शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात . क्रियापदामुळे वाक्यात कोणते कार्य / काम होत आहे हे आपल्याला कळते.

उदाहरणे :-  ) रोहन शाळेत जातो . ( या वाक्यात रोहन शाळेत जात आहे. जातो हे क्रियापद आहे.)

                  ) मीना दूध पित आहे . ( या वाक्यात मीना दूध पित आहे. पिणे  हे क्रियापद आहे.) 

                  ) बाळ रांगत आहे . (या वाक्यात बाळ रांगत आहे. रांगणे हे क्रियापद आहे.  )

खालील वाक्ये वाचा आणि क्रियापद ओळखा.
  1. म्हैस दूध देते .                         

          उत्तर :-   देते  (क्रियापद)        देणे हि क्रिया आहे 

        2. मुले चित्र रंगवत आहेत .            

          उत्तर :-   रंगवत  (क्रियापद)    रंगवणे हि क्रिया आहे

        3. आई भाजी कापत आहे .            

           उत्तर :-   कापत  (क्रियापद)    कापणे हि क्रिया आहे 

        4. गोलू कार्टून बघत आहे .                                            

           उत्तर :-   बघत  (क्रियापद)     बघणे हि क्रिया आहे 

        5. आजोबा पेपर वाचत आहेत.                                      

            उत्तर :-   वाचत  (क्रियापद)     वाचणे हि क्रिया आहे 

        6.  मावशी केक बनवत आहे .                                        

            उत्तर :-   बनवत   (क्रियापद)    बनवणे हि क्रिया आहे 

         7.  रमेश धावत आहे .                                                   

              उत्तर :-   धावत  (क्रियापद)      धावणे हि क्रिया आहे 

         8. आजी सावकाश चालत आहे.                                      

              उत्तर :-   चालत  (क्रियापद)     चालणे हि क्रिया आहे 

         9.  हात स्वच्छ धुवा.                                                      

              उत्तर :-   धुवा    (क्रियापद)       धुणे हि क्रिया आहे 

        10.  मुले उडी मारत आहेत .                                          

               उत्तर :-   उडी मारणे (क्रियापद)    उडी मारणे हि क्रिया आहे

वाढदिवसाच्या भेटवस्तू पत्राबरोबर पाठवत असल्याचे पत्र मित्राला लिहा .

                                                                                                                                                                             ४/१० , सुहास बिल्डिंग ,

                                                                                                                                                                              कर्वे रोड

                                                                                                                                                                              कल्याण :- ४२१३०१ 

                                                                                                                                                                              दि :- २१०५२०२२.

प्रिय मित्र रोहन

सप्रेम नमस्कार.

                   तू कसा आहेस ? आशा करते की तू आनंदी आहेस३० मे रोजी तुझा वाढदिवस आहे. तुझे आग्रहाचे आमंत्रण मिळाले येण्याची खूप इच्छा होते पण मी गावी असल्यामुळे मी या वेळी येऊ शकत नाही

              या वेळी मी तुझ्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा या पत्रातून देत आहे. तुझ्यासाठी एक क्रिकेट बॅट आणि एक APJ अब्दुल कलाम यांचे पुस्तक पाठवत आहे. मला माहित आहे कि तुला वाचन करायला आवडते.

आशा करते कि तुला भेटवस्तू आवडतील . मला तुझी खूप आठवण येत आहे.

काका काकूंना माझा साष्टांग नमस्कार सांग

                                                                                                                                                                                               तुझी मैत्रीण ,

                                                                                                                                                                                                सोनल शहा

WH- words and Sentence examples English To Marathi

Wh questions play a very important role to ask questions and get answers from others. So let’s see what are WH- words and meaning, sentences. 

प्रश्न विचारण्यात आणि इतरांकडून उत्तरे मिळविण्यासाठी कोणते प्रश्न खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तर WH- शब्द आणि अर्थ, वाक्ये म्हणजे काय ते पाहू.

1)What :- काय

Examples:- 

What is your name ?    तुझं नाव काय आहे ?

what do you mean ? तुला काय म्हणायचे आहे ?

what are you doing ? तुम्ही काय करत आहात ?

2)Where :- कुठे

Examples:-

where are you now?     तू आता कुठे आहेस?

where are you from?    तुम्ही कुठून आहात?

3)Why :- का , कशासाठी

Examples :-

why are you laughing  ?  तू का हसतोस ?

why are you late ?  तुला उशीर का झाला ?

4) when :- कधी , केव्हा

Examples :-

when are you coming ?   तू कधी येणार आहेस ?

when is your birthday ?  तुझा वाढदिवस कधी आहे ?

5) which :- कोणता

Examples :-

which country are you from ? तुम्ही कुठल्या देशाचेआहात ?

which color do you like ? तुम्हाला कोणता रंग आवडतो ?

6) how much :- किती

Examples :-

how much do you have :- तुमच्याकडे किती आहे ?

how much does it cost ? त्याची किंमत किती आहे

7) how many :- किती

Examples :-

how many children do you have ? तुम्हाला किती मुलंआहेत ?

how many hours do you work ? तुम्ही किती तास काम करता?

8) for what :- कशासाठी

Examples:-

for what purpose?  कोणत्या उद्देशाने

9)With whom :- कोणाबरोबर

Examples :-

with whom do you live ? आपण कोणासोबत राहता ?

with whom you are talking , he is funny boy 

तू ज्याच्याशी बोलत आहेस, तो मजेदार मुलगा आहे.

10)For whom :- कोणासाठी

Examples :-

This is for him :- हे त्याच्यासाठी आहे

Whom will you send for? तुम्ही कोणासाठी पाठवाल?

11)Since when :- कधीपासून

Examples :-

since when have you been working?

तू कधीपासून काम करत आहेस?

since when have you been dancing ?

तू कधीपासून नाचत आहेस ?

12)How :- कसे

Examples :-

how are you doing today ? आज तू कसा आहेस

how was your meeting ? तुमची भेट कशी झाली